Link เพื่อนบ้าน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

EB1:วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB2:กำหนดมาตรการความโปร่งใส 

EB3:เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง 

EB4:เผยแพร่ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

EB5:เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 

EB6:การมีส่วนร่วมในการทำแผนงาน 

EB7:การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการ 

EB8:เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 

EB9:การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

EB10:เผยแพร่แผนปฎิบัติราชการประจำปี 

EB11:รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปี 

EB12:กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติงานประจำปี 

EB13:บริหารผลปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธ์ต่ำ 

EB14:ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานและเปิดเผยข้อมูล 

EB15:การเผยแพร่เจตจำนงของผู้บริหารต่อสาธารณชน 

EB16:การจัดการข้อร้องเรียน 

EB17: การป้องกันการรับสินบน 

EB18:การสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต 

EB19: การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารความโปร่งใส 

EB20 : วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ที่ทับซ้อน 

EB21: ป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อน 

EB22: จัดอบรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ที่ทับซ้อน 

EB23: มีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามทุจริต 

EB24: มีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

EB25: การตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน 

EB26:หน่วยงานขั้นตอนการให้บริการประชาชน