Link เพื่อนบ้าน

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน(EB2)

2.1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม 

2.1.2 นโยบายผู้บริหารโรงพยาบาลจักราช อ่านเพิ่มเติม 

2.1.3 โครงสร้างหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม 

2.1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย อ่านเพิ่มเติม 

2.1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน อ่านเพิ่มเติม 

2.1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ อ่านเพิ่มเติม 

2.1.7ข้อมูลการติดต่อ อ่านเพิ่มเติม 

2.1.8 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น อ่านเพิ่มเติม 

2.1.9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH อ่านเพิ่มเติม 

2.1.10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม อ่านเพิ่มเติม 

2.1.11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อ่านเพิ่มเติม 

2.1.12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน อ่านเพิ่มเติม 

2.1.13 ข้อบังคับ สธ.ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ พ.ศ.2560 อ่านเพิ่มเติม 

2.1.14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ่านเพิ่มเติม 

2.1.15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH CODE of Conduct) อ่านเพิ่มเติม 

2.2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม 

2.3 แผนปฏิบัติงานประจำปี อ่านเพิ่มเติม 

2.4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อ่านเพิ่มเติม 

2.5 ขั้นตอนแก้ปัญหาการรับข้อร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม 

2.6 หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน(ปรับ) อ่านเพิ่มเติม 

2.7 รายงานผลการดำเนินงานการให้บริการ อ่านเพิ่มเติม 

2.8 รายงานผลการดำเนินงาน ร้องเรียนทุจริต อ่านเพิ่มเติม 

2.9.1 วิเคราะห์แผน ปี 63 อ่านเพิ่มเติม 

2.9.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี อ่านเพิ่มเติม 

2.9.3 ผลการงบดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม 

2.9.4 ประกาศ สป. และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ อ่านเพิ่มเติม 

2.10 มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงาน อ่านเพิ่มเติม 

2.11ขออนุญาตเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปัจจุบัน อ่านเพิ่มเติม 

17.2แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี อ่านเพิ่มเติม 

17.2.1.แผนการจัดซื้อยา อ่านเพิ่มเติม 

17.2.2.แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา อ่านเพิ่มเติม 

17.2.3.แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ อ่านเพิ่มเติม 

17.2.4.แผนการจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม์ อ่านเพิ่มเติม 

17.2.5.แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม อ่านเพิ่มเติม 

17.3ผลการดำเนินการ อ่านเพิ่มเติม