Link เพื่อนบ้าน

เผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร(EB16)

ขออนุมัติประกาศเจตจำนงต่อสาธารณชน(16.1)อ่านเพิ่มเติม 

ประกาศเจตจำนง (16.2) อ่านเพิ่มเติม 

ประกาศต่อต้านทุจริตของบุคลากรโรงพยาบาลจักราช(16.3)อ่านเพิ่มเติม 

สัญลักษณต่อต้านทุจริตของบุคลากรโรงพยาบาลจักราช(16.3.1)อ่านเพิ่มเติม 

หลักฐานการเผยแพร(16.4)อ่านเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มเผยแพร่อ่านเพิ่มเติม 

หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก ในการจัดการร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม