Link เพื่อนบ้าน

วิเคราห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (EB19)

หนังสือการประชุมความเสี่ยง(19.1) อ่านเพิ่มเติม 

สรุปวาระการประชุมความเสี่ยง(19.2) อ่านเพิ่มเติม 

รายงานความเสี่ยง(19.3) อ่านเพิ่มเติม 

การวิเคราห์ความเสี่ยงการทับซ้อน(19.4) อ่านเพิ่มเติม 

แบบฟอร์ม(19.5) อ่านเพิ่มเติม