Link เพื่อนบ้าน

มาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ(EB4)

ขออนุญาตนำประกาศส่งชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายเดือนเมษายน-มิถุนายน2564 อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุญาตนำประกาศสำคัญการเบิกจ่ายกรกฎาคม64-กันยายน2564 อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุญาตนำประกาศสำคัญการเบิกจ่าย อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุญาตนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่บนเว็บไซต์ 63 อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุญาตนำประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่บนเว็บไซต์ 62 อ่านเพิ่มเติม