Link เพื่อนบ้าน

นโยบายและมีแนวปฎิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน(EB24)

ขออนุมัติ ลงนามประกาศนโยบายและมีแนวปฎิบัติที่เคารพสิทธ(24) อ่านเพิ่มเติม 

คู่มือแนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด(24.1) อ่านเพิ่มเติม 

แนวทางปฎิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด(24.2) อ่านเพิ่มเติม 

เจตนารมป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด(24.3) อ่านเพิ่มเติม 

เจตนารมป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด(24.3) อ่านเพิ่มเติม 

แจ้งเวียนนโยบาย(24.4) อ่านเพิ่มเติม 

รายงานผลติดตามนโยบาย(24.5) อ่านเพิ่มเติม 

เแบบฟอร์ม(24.6) อ่านเพิ่มเติม