ตัวชี้วัดที่ 5 การรับสินบน

EB13:หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

สำดับ รายละเอียด ไฟล์แนบ
1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก 
2 คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบประเด็น ข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม คลิก 
3 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน คลิก 
4 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตรการการป้องกัน การรับสินบนทุกรูปแบบประเด็นข้อ 2.1 ถึงข้อ 2.7 ตามที่หน่วยงานกำหนด คลิก 
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก 
6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS