Link เพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช

ประกาศ จัดชื้อ จัดจ้าง

ขออนุญาตประกาศแผนการจัดซื้อก๊าชทางการแพทย์ (2 เมษายน 2562)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุญาตประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาเผยแพร่บนเว็บไซต์ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์
  อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุญาตประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาเผยแพร่บนเว็บไซต์
  อ่านเพิ่มเติม 

ขอส่งแผนการรายรับ-รายจ่ายเงินบำรุงปีงบประมาณ 2562
  อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุญาตประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาเผยแพร่บนเว็บไซต์
  อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ลิฟท์) ประจำปีบประมาณ 2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัติจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (15 กุมภาพันธ์ 2562)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ (15 กุมภาพันธ์ 2562)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัติจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (24 มกราคม 2562)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(9 มกราคม 2562)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(18 ธันวาคม 2561)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(6 พฤศจิกายน 2561)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(10 ตุลาคม 2561)
  อ่านเพิ่มเติม 

ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(2 กรกฎาคม 2561)
  อ่านเพิ่มเติม 

เชิญชวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ปี 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup

นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลจักราช มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับงานด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมโรงพยาบาลและชุมชนในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (กาย ใจ และจิตวิญญาณ) โดยคำนึงถึงชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนพัฒนาทักษะบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้มีการจัดทำแผนงานสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
 • จัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่สนองตอบความต้องการของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและชุมชนที่รับผิดชอบ
 • จัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เหมาะสม และเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพe
 • บุคลากรโรงพยาบาลจักราช เป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพและมีวัฒนธรรมองค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
 • พัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
 • สร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • อ่านเพิ่มเติม

ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/1128) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/1034) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.303/940) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/934) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/749) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/746) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งานรังสีวิทยา)อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/681) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/680) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/679) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/678) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/677) อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2506 บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล ลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/672)อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศํพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center ของโรงพยาบาลจักราชลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/673)อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา ลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/674)อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/671) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/670) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/669) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/668) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/667) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/666) อ่านเพิ่มเติม 

นำแนวทางปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ไปใช้ในโรงพยาบาล อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัติลงเว็บไซต์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี 2561(EB10) อ่านเพิ่มเติม 

แผนปฎิบัติการด้านสุขภาพ ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอจักราช ปี 2561 อ่านเพิ่มเติม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (EB7) อ่านเพิ่มเติม 

แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (คำสั่งที่24/2561) อ่านเพิ่มเติม 

แต่งตั้งคณะทำงาน โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนนครราชสีมา (คำสั่งที่29/2561) อ่านเพิ่มเติม 

วันที่ประชุม เรื่องประชุม เวลา ห้องประชุม
1/เม.ย./58 test 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
5/ม.ค./58 ทดสอบ 08.30 - 09.30 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
3/ม.ค./61 555 08.00 - 09.30 น. โรงอาหาร
13/มี.ค./58 ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ เรื่องผลสรุปการสอบเทียบเครื่องมือประจำปี 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
24/มี.ค./58 อบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
17/มี.ค./58 โครงการมอบรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอจักราช 08.00 - 12.00 น. โรงอาหาร
17/มี.ค./58 ตรวจสุขภาพตรวจเลือดประจำปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลจักราช 08.00 - 12.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
18/มี.ค./58 ประชุมวิชาการ อสม. ต.จักราช 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
16/มี.ค./58 ประชุมพิจารณาแผนเงินบำรุง ประจำปี 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
16/มี.ค./58 ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 13.30 - 16.00 น. ห้องสมุด
13/มี.ค./58 โครงการ "จิตอาสารุ่นเยาว์ เสริมสุขผู้สูงอายุ" 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ • 2557-9-1 รณรงค์ปลูกต้นไม้ข่าวสาร สาสุขฯ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

นายแพทย์โชคชัย มานะธุระ


เบอร์โทรติดต่อ รพ.จักราช

 • งานบริหาร044-399641-2
 • งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน044-399641-107
 • งานศูนย์คุณภาพ044-399641-170
 • เจ็บป่วย-ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ1669
 • Fax044-399619