Link เพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช

ประกาศ จัดชื้อ จัดจ้าง

งานใหม่ ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(6 พฤศจิกายน 2561)
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(10 ตุลาคม 2561)
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ขออนุมัติประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจักราช(3 กันยายน 2561)
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ประกาศแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 27 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บขยะ
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 21 มิถุนายน 2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 15 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 14 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมและกล่องลิฟท์ผู้ป่วย 2ชั้น (ไม่รวมชานพัก)
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 8 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องปฎิบัติการงานทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 4 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์
  อ่านเพิ่มเติม 

เชิญชวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ปี 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup

งานใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข นักโภชนาการ และพนักงานบริการ
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม-21กันยายน 2561 ดาวน์โหลด >>> เอกสาร 

นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลจักราช มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับงานด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมโรงพยาบาลและชุมชนในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (กาย ใจ และจิตวิญญาณ) โดยคำนึงถึงชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนพัฒนาทักษะบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้มีการจัดทำแผนงานสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
 • จัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่สนองตอบความต้องการของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและชุมชนที่รับผิดชอบ
 • จัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เหมาะสม และเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพe
 • บุคลากรโรงพยาบาลจักราช เป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพและมีวัฒนธรรมองค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
 • พัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
 • สร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • อ่านเพิ่มเติม

ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/1128) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/1034) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.303/940) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/934) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/749) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/746) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งานรังสีวิทยา)อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/681) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/680) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/679) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/678) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/677) อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2506 บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล ลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/672)อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศํพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center ของโรงพยาบาลจักราชลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/673)อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา ลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/674)อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/671) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/670) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/669) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/668) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/667) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/666) อ่านเพิ่มเติม 

นำแนวทางปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ไปใช้ในโรงพยาบาล อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัติลงเว็บไซต์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี 2561(EB10) อ่านเพิ่มเติม 

แผนปฎิบัติการด้านสุขภาพ ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอจักราช ปี 2561 อ่านเพิ่มเติม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (EB7) อ่านเพิ่มเติม 

แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (คำสั่งที่24/2561) อ่านเพิ่มเติม 

แต่งตั้งคณะทำงาน โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนนครราชสีมา (คำสั่งที่29/2561) อ่านเพิ่มเติม 

วันที่ประชุม เรื่องประชุม เวลา ห้องประชุม
1/เม.ย./58 test 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
5/ม.ค./58 ทดสอบ 08.30 - 09.30 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
3/ม.ค./61 555 08.00 - 09.30 น. โรงอาหาร
13/มี.ค./58 ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ เรื่องผลสรุปการสอบเทียบเครื่องมือประจำปี 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
24/มี.ค./58 อบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
17/มี.ค./58 โครงการมอบรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอจักราช 08.00 - 12.00 น. โรงอาหาร
17/มี.ค./58 ตรวจสุขภาพตรวจเลือดประจำปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลจักราช 08.00 - 12.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
18/มี.ค./58 ประชุมวิชาการ อสม. ต.จักราช 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
16/มี.ค./58 ประชุมพิจารณาแผนเงินบำรุง ประจำปี 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
16/มี.ค./58 ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 13.30 - 16.00 น. ห้องสมุด
13/มี.ค./58 โครงการ "จิตอาสารุ่นเยาว์ เสริมสุขผู้สูงอายุ" 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ • 2557-9-1 รณรงค์ปลูกต้นไม้ข่าวสาร สาสุขฯ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

นายแพทย์โชคชัย มานะธุระ


เบอร์โทรติดต่อ รพ.จักราช

 • งานบริหาร044-399641-2
 • งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน044-399641-107
 • งานศูนย์คุณภาพ044-399641-170
 • เจ็บป่วย-ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ1669
 • Fax044-399619