Link เพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช

ประกาศ จัดชื้อ จัดจ้าง

งานใหม่ 27 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บขยะ
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 21 มิถุนายน 2561 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 15 มิถุนายน 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาโรงเก็บขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 14 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมและกล่องลิฟท์ผู้ป่วย 2ชั้น (ไม่รวมชานพัก)
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 8 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างต่อเติมห้องปฎิบัติการงานทันตกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 4 มิถุนายน 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 31 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเชื่อมและกล่องลิฟท์ผู้ป่วย 2ชั้น (ไม่รวมชานพัก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 30 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคาอาคารผู้ป่วยใน
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 23 พฤษภาคม 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศ
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 17 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างติดตั้งระบบก๊าชทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 16 พฤษภาคม 2561 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างซ่อมแซมหลังคาผู้ป่วยใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  อ่านเพิ่มเติม 

เชิญชวนเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศ ปี 2561 ทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/iup

งานใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา และพนักงานประกอบอาหาร
 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-31 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด >>> เอกสาร 

นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลจักราช มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับงานด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมโรงพยาบาลและชุมชนในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (กาย ใจ และจิตวิญญาณ) โดยคำนึงถึงชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนพัฒนาทักษะบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้มีการจัดทำแผนงานสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
 • จัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่สนองตอบความต้องการของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและชุมชนที่รับผิดชอบ
 • จัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เหมาะสม และเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพe
 • บุคลากรโรงพยาบาลจักราช เป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพและมีวัฒนธรรมองค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
 • พัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
 • สร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • อ่านเพิ่มเติม

ขอเสนอแผนการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/1128) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/1034) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.303/940) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/934) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/749) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/746) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง (งานรังสีวิทยา)อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/681) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/680) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/679) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/678) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์(นม.0032.301/677) อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2506 บทบาทอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาล ลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/672)อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศํพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center ของโรงพยาบาลจักราชลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/673)อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัตินำข้อมูลแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานโรงพยาบาลจักราช จังหวัดนครราชสีมา ลงเว็บไซต์และสื่อสังคม(นม.0032.301/674)อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/671) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/670) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/669) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/668) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/667) อ่านเพิ่มเติม 

ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้าง(นม.0032.301/666) อ่านเพิ่มเติม 

นำแนวทางปฏิบัติการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ไปใช้ในโรงพยาบาล อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัติลงเว็บไซต์แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตประจำปี 2561(EB10) อ่านเพิ่มเติม 

แผนปฎิบัติการด้านสุขภาพ ของเครือข่ายบริการสาธารณสุขอำเภอจักราช ปี 2561 อ่านเพิ่มเติม 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (EB7) อ่านเพิ่มเติม 

แต่งตั้งคณะกรรมการวางแผนและดำเนินงานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (คำสั่งที่24/2561) อ่านเพิ่มเติม 

แต่งตั้งคณะทำงาน โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนนครราชสีมา (คำสั่งที่29/2561) อ่านเพิ่มเติม 

วันที่ประชุม เรื่องประชุม เวลา ห้องประชุม
1/เม.ย./58 test 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
5/ม.ค./58 ทดสอบ 08.30 - 09.30 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
3/ม.ค./61 555 08.00 - 09.30 น. โรงอาหาร
13/มี.ค./58 ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ เรื่องผลสรุปการสอบเทียบเครื่องมือประจำปี 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
24/มี.ค./58 อบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
17/มี.ค./58 โครงการมอบรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอจักราช 08.00 - 12.00 น. โรงอาหาร
17/มี.ค./58 ตรวจสุขภาพตรวจเลือดประจำปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลจักราช 08.00 - 12.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
18/มี.ค./58 ประชุมวิชาการ อสม. ต.จักราช 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
16/มี.ค./58 ประชุมพิจารณาแผนเงินบำรุง ประจำปี 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
16/มี.ค./58 ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 13.30 - 16.00 น. ห้องสมุด
13/มี.ค./58 โครงการ "จิตอาสารุ่นเยาว์ เสริมสุขผู้สูงอายุ" 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ • 2557-9-1 รณรงค์ปลูกต้นไม้ข่าวสาร สาสุขฯ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

นายแพทย์โชคชัย มานะธุระ


เบอร์โทรติดต่อ รพ.จักราช

 • งานบริหาร044-399641-2
 • งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน044-399641-107
 • งานศูนย์คุณภาพ044-399641-170
 • เจ็บป่วย-ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ1669
 • Fax044-399619