Link เพื่อนบ้าน

วิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ที่ทับซ้อน (EB20)

ขออนุมัติประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน อ่านเพิ่มเติม 

หนังสือประกาศเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน(20.1) อ่านเพิ่มเติม 

คู่มือ(20.2) อ่านเพิ่มเติม 

แนวทางปฎิบัติ(20.3) อ่านเพิ่มเติม 

รายงานการดำเนินงาน(20.4) อ่านเพิ่มเติม 

แบบฟอร์ม(20.5) อ่านเพิ่มเติม