Link เพื่อนบ้าน

หัวข้อวิสัยทัศน์-พันธกิจ

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

วิสัยทัศน์ (vision):

“โรงพยาบาลจักราช เป็นโรงพยาบาลที่มีความสามารถในการจัดการปัญหา ด้านสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่อย่างมีมาตรฐาน ทันสมัย และประทับใจ ”

พันธกิจ (mission) :


เป้าประสงค์หลัก (Goals) :


ค่านิยม (values) :


บริการหลัก (main service) :

ตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกด้านในระดับทุติยภูมิรวมถึงการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสภาพตลอดจนสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)


->หมายเหตุ::ประมวลผลข้อมูลล่าสุดวันที่ 11 เดือนเมษายน พ.ศ.2566