Link เพื่อนบ้าน

หัวข้อวิสัยทัศน์-พันธกิจ

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)

วิสัยทัศน์ (vision):

“คุณภาพมาตรฐาน บริการเป็นเลิศ”

พันธกิจ (mission) :


ค่านิยม (values) :


บริการหลัก (main service) :

ตรวจรักษาโรคทั่วไปทุกด้านในระดับทุติยภูมิรวมถึงการให้บริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสภาพตลอดจนสนับสนุนงานด้านสาธารณสุขมูลฐานระดับชุมชน พัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ เพื่อให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

ลักษณะสำคัญขององค์กร (Organization Profile)