ตัวชี้วัดที่ 6 การใช้ทรัพย์สินของราชการ

EB15:หน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน

สำดับ รายละเอียด ไฟล์แนบ
1 บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก 
2 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การให้บุคคลยืมใช้ภายใน สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน และการยืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ คลิก 
3 มีแบบฟอร์มใบยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ คลิก 
4 หนังสือแจ้งเวียนการปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. คลิก 
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน คลิก 
6 Link แสดงหลักฐานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในระบบ MITAS