Link เพื่อนบ้าน

หน่วยงานมีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566(MOIT16)

ไตรมาสที่4

1.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม 

1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) อ่านเพิ่มเติม 

1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน) อ่านเพิ่มเติม 

1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม 

2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)

2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม 

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่15 มีนาคม 2566 หน่วยงาน ต้องน า link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่30 มีนาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม 

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม 

ไตรมาสที่2

1.รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม 

1.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) อ่านเพิ่มเติม 

1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม 

2.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

2.1 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาต นำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน อ่านเพิ่มเติม 

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์มที่2 ตามคู่มือฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่15 มีนาคม 2566 หน่วยงาน ต้องน า link วางในระบบ MITAS อย่างช้าภายในวันที่30 มีนาคม 2566 อ่านเพิ่มเติม 

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม 

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล อ่านเพิ่มเติม