Link เพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช

ประกาศ จัดชื้อ จัดจ้าง

ขออนุมัติทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2563
  อ่านเพิ่มเติม 

ขออนุมัติทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562(ประกาศแผนจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำ)
  อ่านเพิ่มเติม 

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563


นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลจักราช มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับงานด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมโรงพยาบาลและชุมชนในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (กาย ใจ และจิตวิญญาณ) โดยคำนึงถึงชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนพัฒนาทักษะบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
 • ให้มีการจัดทำแผนงานสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
 • จัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่สนองตอบความต้องการของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและชุมชนที่รับผิดชอบ
 • จัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เหมาะสม และเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพe
 • บุคลากรโรงพยาบาลจักราช เป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพและมีวัฒนธรรมองค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
 • พัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
 • สร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
 • จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 • อ่านเพิ่มเติม

ขอบคุณทุกกำลังใจ


จักราชสู้โควิด19


รู้สู้โควิด19

วันที่ประชุม เรื่องประชุม เวลา ห้องประชุม
1/เม.ย./58 test 13.30 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
5/ม.ค./58 ทดสอบ 08.30 - 09.30 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
3/ม.ค./61 555 08.00 - 09.30 น. โรงอาหาร
13/มี.ค./58 ประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ เรื่องผลสรุปการสอบเทียบเครื่องมือประจำปี 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
24/มี.ค./58 อบรมการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
17/มี.ค./58 โครงการมอบรองเท้าผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอจักราช 08.00 - 12.00 น. โรงอาหาร
17/มี.ค./58 ตรวจสุขภาพตรวจเลือดประจำปี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ตำบลจักราช 08.00 - 12.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
18/มี.ค./58 ประชุมวิชาการ อสม. ต.จักราช 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ
16/มี.ค./58 ประชุมพิจารณาแผนเงินบำรุง ประจำปี 2558 13.00 - 16.00 น. ห้องประชุมศูนย์คุณภาพ
16/มี.ค./58 ปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก 13.30 - 16.00 น. ห้องสมุด
13/มี.ค./58 โครงการ "จิตอาสารุ่นเยาว์ เสริมสุขผู้สูงอายุ" 08.00 - 16.00 น. ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ • 2557-9-1 รณรงค์ปลูกต้นไม้ข่าวสาร สาสุขฯ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจักราช

นายแพทย์โชคชัย มานะธุระ


เบอร์โทรติดต่อ รพ.จักราช

 • งานบริหาร044-399641-2
 • งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน044-399641-107
 • งานศูนย์คุณภาพ044-399641-170
 • เจ็บป่วย-ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ1669
 • Fax044-399619