Link เพื่อนบ้าน

โรงพยาบาลจักราช อำเภอจักราช

งานการเงินและบัญชี

รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ2566ของโรงพยาบาลจักราช
  อ่านเพิ่มเติม 

รายงานแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2566 รพ.จักราช
  อ่านเพิ่มเติม 

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจนับเม็ด
  อ่านเพิ่มเติม 

ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจสารชีวเคมี
  อ่านเพิ่มเติม 

แผนบำรุงปี2567
  อ่านเพิ่มเติม 

ประกาศเปลี่ยนแปลงงบลงทุนปี2566
  อ่านเพิ่มเติม 

ประกาศขายทอดตลาด
  อ่านเพิ่มเติม 

แบบฟอร์มเผยแพร่งงบบำรุง ปีงบประมาณ 2566 รพ.จักราช
  อ่านเพิ่มเติม 

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างงบบำรุง ปีงบประมาณ 2566 รพ.จักราช
  อ่านเพิ่มเติม 

ประกาศและประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งผู้ขับขี่ด้านสุขภาพ
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวันตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ นายช่างโยธา และผู้ช่วยช่างทั่วไป รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-24 พฤศจิกายน 2566  ดาวน์โหลด >>> เอกสาร 

นโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

โรงพยาบาลจักราช มุ่งมั่นพัฒนากระบวนการดำเนินงานของโรงพยาบาลให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ โดยผสมผสานการส่งเสริมสุขภาพกับงานด้านการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพและการป้องกันโรค เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมโรงพยาบาลและชุมชนในการสร้างสุขภาพแบบองค์รวม (กาย ใจ และจิตวิญญาณ) โดยคำนึงถึงชุมชน จึงได้กำหนดนโยบายไว้ดังนี้

  • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกัน ในการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนพัฒนาทักษะบุคลากรในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ
  • ให้มีการจัดทำแผนงานสนับสนุนทรัพยากร เพื่อการส่งเสริมและมีการกำหนดผู้รับผิดชอบ
  • จัดให้มีการสร้างเสริมสุขภาพที่สนองตอบความต้องการของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและชุมชนที่รับผิดชอบ
  • จัดสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เหมาะสม และเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพe
  • บุคลากรโรงพยาบาลจักราช เป็นแบบอย่างที่ดีทางสุขภาพและมีวัฒนธรรมองค์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างยั่งยืน
  • พัฒนางานสาธารณสุขเชิงรุก โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวม
  • สร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
  • จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ในโรงพยาบาลและชุมชนอย่างต่อเนื่อง
  • อ่านเพิ่มเติม

จักราชสู้โควิด19


รู้สู้โควิด19


Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\AppServ\www\webckr1\index.php on line 656

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in C:\AppServ\www\webckr1\index.php on line 656

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\AppServ\www\webckr1\index.php on line 658
วันที่ประชุม เรื่องประชุม เวลา ห้องประชุม

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\AppServ\www\webckr1\config\config.php on line 2

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\AppServ\www\webckr1\config\config.php on line 9

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in C:\AppServ\www\webckr1\config\config.php on line 9

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\AppServ\www\webckr1\index.php on line 688

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in C:\AppServ\www\webckr1\index.php on line 688

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Can't connect to MySQL server on 'localhost' (10061) in C:\AppServ\www\webckr1\index.php on line 689

Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in C:\AppServ\www\webckr1\index.php on line 689
Error Query [SELECT * FROM album]