Link เพื่อนบ้าน

หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน (MOIT9)

1.มีคู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม 

2.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้อง อ่านเพิ่มเติม 

3.ช่องทางการร้องเรียน อ่านเพิ่มเติม 

4.แบบฟอร์มการเผยแพร อ่านเพิ่มเติม