Link เพื่อนบ้าน

MOIT8:หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

งานใหม่ MOIT8(1.1)บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการ
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ MOIT8(1.2)โครงการอบรม
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ MOIT8(2)รายชื่อผู้เข้าอบรมจริยธรรม
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ MOIT8(3)บันทึกข้อความการอบรมจริยธรรมผู้บริหารรับทราบ
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ MOIT8(4)รายงานผลการอบรม
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ MOIT8(5)ภาพกิจกรรมการอบรมจริยธรรม
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ MOIT8(6)แบบฟอร์มเผยแพร่
  อ่านเพิ่มเติม