Link เพื่อนบ้าน

MOIT5:หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไตรมาสที่4

งานใหม่ ข้อ1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร.1ไตรมาสที่4 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม 

ข้อ2 มีแบบสรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2566-เดือนกันยายน 2566

งานใหม่ ข้อ2.1.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม2566
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ข้อ2.1.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม2566
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ข้อ3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม 

ไตรมาสที่3

งานใหม่ ข้อ1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพรบนเว็บไซต์่
  อ่านเพิ่มเติม 

ข้อ2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร1)

งานใหม่ ข้อ2.1.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนเมษายน2566
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ข้อ2.2.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม2566
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ข้อ2.3.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน2566
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ข้อ3.แบบฟอร์มเผยแพร่
  อ่านเพิ่มเติม 

ไตรมาสที่2

งานใหม่ ข้อ1.บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างและขออนุญาตประกาศเผยแพรบนเว็บไซต์่
  อ่านเพิ่มเติม 

ข้อ2แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน(แบบสขร1)

งานใหม่ ข้อ2.1.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมกราคม2566
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ข้อ2.2.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์2566
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ข้อ2.3.แบบสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมีนาคม2566
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ ข้อ3.แบบฟอร์มเผยแพร่
  อ่านเพิ่มเติม