Link เพื่อนบ้าน

MOIT4:หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งานใหม่ 1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 1.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 1.2 มีหนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 1.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2565 (งบดาเนินการ และงบลงทุน)
  อ่านเพิ่มเติม 

1.3.1 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2565 (งบดาเนินการ และงบลงทุน)
  อ่านเพิ่มเติม 
1.3.2 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2565 (งบดาเนินการ และงบลงทุน)
  อ่านเพิ่มเติม 
1.3.3 มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจาปีงบประมาณพ.ศ.2565 (งบดาเนินการ และงบลงทุน)
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 1.4 มีคาสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 1.5 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลา ที่กาหนด
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 2.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน/strong>
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 2.2 มีรายงานผลการดาเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามข้อกาหนด
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 3.การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 3.1 มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทาง ปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 3.2 มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบ บุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560
  อ่านเพิ่มเติม 

งานใหม่ 3.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
  อ่านเพิ่มเติม