Link เพื่อนบ้าน

MOIT21:หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจ านงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหาร ต่อสาธารณชน

ข้อ1.บันทึกขัอความขออนุมัติโครงการ อ่านเพิ่มเติม 

ข้อ2.มีประกาศเจตนารมณ์ อ่านเพิ่มเติม 

ข้อ3.มีกิจกรรมประกาศประกาศเจตนารมณ์ อ่านเพิ่มเติม 

ข้อ4.มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่ อ่านเพิ่มเติม 

ข้อ5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ อ่านเพิ่มเติม