Link เพื่อนบ้าน

MOIT20:หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(Anti-Corruption Education)กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565

บันทึกข้อความขออนุมัติด าเนินโครงการ(20.1.1) อ่านเพิ่มเติม 

โครงการและมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน(20.1.2) อ่านเพิ่มเติม 

มีรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-CorruptionEducation)กระทรวงสาธารณสุข(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2565 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน(20.2) อ่านเพิ่มเติม 

มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่อง(20.3) อ่านเพิ่มเติม 

มีรายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(20.4) อ่านเพิ่มเติม 

มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม(20.5) อ่านเพิ่มเติม 

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(20.6) อ่านเพิ่มเติม