Link เพื่อนบ้าน

MOIT17:หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่4


มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัต(17.1) อ่านเพิ่มเติม 

มีรายงานการประชุมการ(17.2) อ่านเพิ่มเติม 

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงาน(17.3) อ่านเพิ่มเติม 

ไตรมาสที่2


มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัต(17.1) อ่านเพิ่มเติม 

มีรายงานการประชุมการ(17.2) อ่านเพิ่มเติม 

บันทึกข้อความผู้บริหารรับทราบรายงาน(17.3) อ่านเพิ่มเติม 

มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต(17.4) อ่านเพิ่มเติม 

มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล(17.5) อ่านเพิ่มเติม