Link เพื่อนบ้าน

หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน” ที่เป็นระบบ(MOIT12)

1.ไตรมาสที่2หรือไตรมาสที่3

12.1บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม 

12.2มีคำสั่ง หรือประกาศ อ่านเพิ่มเติม 

12.3หลักฐานแจ้งเวียน อ่านเพิ่มเติม 

12.4แบบฟอร์มการเผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม 

2.ไตรมาสที่4

12.1บันทึกข้อความ อ่านเพิ่มเติม 

12.2รายงานสรุปผลการกำกับติดตามมาตรการ อ่านเพิ่มเติม 

12.3แบบฟอร์มการเผยแพร่ อ่านเพิ่มเติม