Link เพื่อนบ้าน

หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน(MOIT11)

1.1บันทึกข้อความรายงาน อ่านเพิ่มเติม 

1.2 โครงการ อ่านเพิ่มเติม 

2บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์ปัญหา อ่านเพิ่มเติม 

3.รายงานกิจกรรมตามโครงการ อ่านเพิ่มเติม 

4.รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ อ่านเพิ่มเติม 

5.ภาพกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม 

6.บันทึกข้อความรายงานผู้บริหาร อ่านเพิ่มเติม 

7.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลอ่านเพิ่มเติม